Knappen Båtlag

God ly for vær og vind

INFORMASJON TIL MEDLEMENE                                                    

 

KONTAKTPERSONAR ( gjeldande frå april 2017 ) :

 

·              Formann            Rune Steindal                 tlf 94 87 60 29

·              Nestformann      Magne Straume               tlf 93 01 91 09

·              Hamnesjef          Ronny Bauge                  tlf 91 32 81 70

·              Skrivar                Sigmund Karlsen            tlf 91 75 71 09

·              Kasserar            Stig Andreassen             tlf 41 45 19 82

·              Varam. styre       Vidar Soltveit                   tlf 95 8262 25

·             

 

 

INFO

 

Dugnad for 2017 :

 

 

DUGNADSOPPGÅVER: Sjå eigen side

 

 

Andre opplysninger:

Bruk av straum i båt

 

.

Sesong 2016-2017 : Straumforbruk  til oppvarming av båt gjennom vinter perioden.

Her må den enkelte bruker opplyse kor mange kwh. som er brukt ( kost settes til 1kr/KW). Opplysninger for regning sendes til kasserer Stig Andreassen ,stig.andreassen@bkkfiber.no eller en betaler inn på båtlaget sin konto  nr.3636.07.01969. innan 01.07.17.Husk å skrive kva betalinga gjeld.Info vedr. dette , finn ein i el_bua.Hugs at det er påbudt med kabel med måler.Treng du kabel, kontakt ein i styret for informasjon.

 

 

 

P.g.a endel utgifter i forbindelse med utsending av info via post, er det ønskelig å få fleire  email adresse frå medlemmene. Denne kan sendes til Rune Steindal email formann@knappenbaatlag.com NB! Vi nærmer oss 60stk ut av 67. Ved skifte av telefon nr og båt har en plikt til å melde dette til styre for oppdatering.

 

 

Mvh

Styret

 

 

 

Bruk av slipp,

Medlemer fri bruk 3 dager, utover dette kr 500/dag.

Ikkje medlem kr 500 opp/kr 500 / dag og kr 500 ut, min kr1500.

All bruk avtales med havnesjef.

 

NØKLAR: Utlevert nøkkel er personleg og skal ikkje lånast ut. Syt for at portane er låst når du går frå flytebryggja til lands eller med båt.

 

BÅTPLASSEN: Utleige av båtplass går gjennom styret, brukar du ikkje båtplassen kan styret leiga den ut etter avtale med deg.

 

UTSETTING AV BÅT: Medlemer kan fritt setta ut og ta opp eigen båt/båtar, men vaksne familiemedlemer med eigen båt skal betala for bruk av opphalet. Opptak/utsetjng av ikkjemedlemer sin båt skal gå gjennom styret, -pris kr 200.

 

VATN: Har du brukt vatn må du også syta for å stengja ventilen inne i oljebua. Me jobbar for å laga til automatisk stenging av vatnet, men førebels er dette ikkje på plass.

 

PARKERING: Bruk plass på nordsida av flaggstanga til parkering. Kaien skal brukast til av og pålessing.

 

BÅT OG BÅTVOGNER: Båtvogner og båtar skal om sommaren ikkje plasserast i båthamna.

 

BYTTE AV BÅT: Har du skifta båt skal båtlaget straks informerast. Styret tilrår registrering av alle båtar.

 

FORTØYING: Me viser til tidlegare varsel om å installera strekkavlastarar på alle fortøyingstau. Det vert ikkje ny frist for å få dette i orden, styret gjer dette for di rekning.

 

INFO TIL BRUKARAR: Det er tydeleg å sjå at mange om brukar båthamna ikkje kjenner til kva reglar som gjeldt. Du er ansvarleg for å informera brukarar av din båt om reglane, ikkje minst om sakte fart ved båthamna, at hund skal vera i band, parkering, og at sløying av fisk i båthamna er heilt forbudt.

 

Har du spørsmål, innspel eller ynskje må du gjerne ta kontakt.

Styret i båtlaget jobbar dugnad for deg, hjelp oss med  å halda anlegget reint og triveleg til ei kvar tid.

Me minner om sikkerhet  på sjøen, - og ønskjer deg og dine ein fin sommar og plenty med fiskelukke.

 

 

Med helsing frå styret i Knappen Båtlag

 

 

 

 

 

 

 

Slik skal det ikkje sjå ut etter at du har sett båten ut etter vinteropplag på land.

Rydd etter deg, båtlaget skal ikkje bruka dugnadstimar til dette. Skjerpings J

http://www.bryggestrom.no/leadmaster-maringlekabel.html

NB! Ved at flere kjøper sammen, sier leverandør at en del rabatt kan gies.