Knappen Båtlag

God ly for vær og vind

Innsegling frå Nordangervågen                            Oversiktsbilde Knappen Båtlag

 

 

Du har no kome fram til Knappen Båtlag si heimeside. Her vil me presentera laget.

Lokalisert heilt inne i Nordangervågen, nordaust på Radøy, den grøne øya, i Hordaland fylke.

 

 

Webmaster:

romikke@online.no      

 

Oppdatert:  6. november 2019.       

 

Sjå også vår side på Facebook: Knappen båtlag

 

 

Priser i Knappen Båtlag, sesongen 2019:

 

For medlemmer:                                                             

Andel inklusiv bryggeplass:  Kr. 65.000                                             

Årskontingent kr. 1000                                                                 

4 timar dugnad pr år.  Eller betala kr 150 pr time.                            

Bruk av slipp: 3 dager gratis, utover dette kr 500 / dag

 

For ikkje-medlemmer:

Leige av båtplass i bryggje:  Kr. 5.000 pr år

Leige av båtplass ved kai: Kr. 5.000 pr år

Setja ut / ta opp båt:  kr 200 (ut) og kr 200 (opp)

Bruk av slipp:

kr 500 for opphal

kr 500 for utsetjing

kr 500 for kvar dag

minimum kr 1500

 

 

VELKOMEN TIL KNAPPEN BÅTLAG.

 

 

Du har no kome i godt selskap med over 60 båtinteresserte med base innerst

i Nordangervågen på austsida av Radøy. Knappen Båtlag vart stifta i 1984 og laget

har på dei åra utvikla seg til ei av dei trivelegaste båthamnene i Radøy. Laget har

ikkje gjeld, og det som er gjort i båthamna er hovudsakleg bygt på dugnad.

Medlemene viser stor entusiasme og interesse for båtlaget, og me er heilt sikker på at

du vil finna deg til rette, og bli kjent med oss. Vedlagt finn du vedtekter for laget.

 

 Her er ei lita ”hugseliste” til help for deg:

 

·              Bilen parkerer du på parkeringsplassen og ikkje nede ved kaien.

·              Syt for at det til ei kvar tid er fri tilgang til oljebua.

·              Gje båtlaget melding om kva for båt du har.

·              Du er sjølv ansvarleg for fendring og fortøying av din båt, hugs strekkavlaster av gummi på alle fortøyningstau og unngå bruk av flytetau.

·              Sløying av fisk i båthamna er strengt forbudt.  Dette for å unngå problem med fuglar.

·              Hund må vera i band og kan ikkje gå fritt.

·              Fiskereiskap/garn/teiner skal ikkje lagrast på kai eller bryggje.

·              Båtvogna tar du med deg heim dersom det ikkje er plass austom opphalet.

·              Vis omsyn til andre båtfarande, og ver merksam på fartsavgrensing rundt båthamna.

·              Vatn er tilgjengeleg frå vassverket, med stengeventil i oljebua.

·              Diesel kan kjøpast frå tank i oljebua.

·              Du vil få utdelt nøkkel som passer alle låser i båthamna.

 

 

 

Båtlaget ynskjer at anlegget skal framstå som reint, pent, triveleg og imøtekomande. 

Hjelp oss til å oppnå dette ved å rydda etter deg og andre, og at du unngår å få oljesøl på sjøen. 

Har du spørsmål,- eller har forslag til forbedringar må du gjerne ta kontakt.

 

På nytt velkomen som medlem i båtlaget.

 

Med helsing frå styret i Knappen Båtlag

25.04.2013

 

 

 

 

Formann:                                                                Hamnesjef:

Rune Steindal                                                         Ronny Bauge

Tlf: 94 87 60 29                                                    Tlf: 91 32 81 70

mail: formann@knappenbaatlag.com               mail: hamnesjef@knappenbaatlag.com

                                                                                

 

 

Rekneskapsførar:                                                  Skrivar:

Stig Andreassen                                                    Sigmund Karlsen

Tlf: 41 45 1982                                                     Tlf: 91 75 71 09           

mail: kasserar@knappenbaatlag.com                mail: skrivar@knappenbaatlag.com

 

 

Nestformann

Magne Straume                        

Tlf: 93 01 91 09

 

Varam. styre    

Vidar Soltveit                

Tlf: 95 82 62 25

 

 

Andre opplysninger:

 

Bruk av slipp,

Medlemer fri bruk 3 dager, utover dette kr 500/dag.

Ikkje medlem kr 500 opp/kr 500 / dag og kr 500 ut, min kr1500.

All bruk avtales med havnesjef.

 

NØKLAR: Utlevert nøkkel er personleg og skal ikkje lånast ut. Syt for at portane er låst når du går frå flytebryggja til lands eller med båt.

 

BÅTPLASSEN: Utleige av båtplass går gjennom styret, brukar du ikkje båtplassen kan styret leiga den ut etter avtale med deg.

 

UTSETTING AV BÅT: Medlemer kan fritt setta ut og ta opp eigen båt/båtar, men vaksne familiemedlemer med eigen båt skal betala for bruk av opphalet. Opptak/utsetjng av ikkjemedlemer sin båt skal gå gjennom styret, -pris kr 200.

 

VATN: Har du brukt vatn må du også syta for å stengja ventilen inne i oljebua. Me jobbar for å laga til automatisk stenging av vatnet, men førebels er dette ikkje på plass.

 

PARKERING: Bruk plass på nordsida av flaggstanga til parkering. Kaien skal brukast til av og pålessing.

 

BÅT OG BÅTVOGNER: Båtvogner og båtar skal om sommaren ikkje plasserast i båthamna.

 

BYTTE AV BÅT: Har du skifta båt skal båtlaget straks informerast. Styret tilrår registrering av alle båtar.

 

FORTØYING: Me viser til tidlegare varsel om å installera strekkavlastarar på alle fortøyingstau. Det vert ikkje ny frist for å få dette i orden, styret gjer dette for di rekning.

 

INFO TIL BRUKARAR: Det er tydeleg å sjå at mange om brukar båthamna ikkje kjenner til kva reglar som gjeldt. Du er ansvarleg for å informera brukarar av din båt om reglane, ikkje minst om sakte fart ved båthamna, at hund skal vera i band, parkering, og at sløying av fisk i båthamna er heilt forbudt.

 

Har du spørsmål, innspel eller ynskje må du gjerne ta kontakt.

Styret i båtlaget jobbar dugnad for deg, hjelp oss med  å halda anlegget reint og triveleg til ei kvar tid.

Me minner om sikkerhet  på sjøen, - og ønskjer deg og dine ein fin sommar og plenty med fiskelukke.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEDTEKTER

 

 

 

 

Revidert 18.03.2018.     

 

 

§ 1:        Knappen Båtlag er eit privat interesselag skipa den 30.09.1984.

 

§ 2:        Laget sitt føremål er å fremja og ivareta medlemane sine felles interesser i båthavn og det som står i samsvar med dette.

 

§ 3:        Styret: Laget vert leia av eit styre på 5 medlemer + 1 varamann: Formann, nestformann, sekretær, kasserar og hamnesjef. Styret er vedtaksfør når 2/3 av styremedlemane er til stades. Funksjonstida er to (2) år, formann og sekretær, vert valde det eine året, nestformann, kasserar og hamnesjef det andre året.

 

§ 4:        Årsmøte: Medlemer som ynskjer å fremja saker på årsmøtet må senda forslaget skriftleg til styret innan utgangen av året.

              Årsmøte skal haldast innan utgangen av mars månad.  På årsmøtet skal handsamast:

              a) Årsmelding,rekneskap, fastsetjing av avgifter og verdi av medlemskap/båtplass/, samt framlegging av budsjett/arbeidsplan for inneverande år.

              b) Val styre etter reglar i § 3.

              c) Val av revisorar, revisor 1 det eine året og revisor 2 det andre året.

              d) Val av valnemnd, leiar det eine året og medlem det andre året.

 

§ 5:        Årsmøtet skal innkallast med 14 dagars varsel til den einskilde lagsmedlem. Årsmøte som er lovleg innkalla er vedtaksført uavhengig av frammøte.

              Formannen kallar inn til ekstraordinært årsmøte når styret bestemmer eller når 1/3 av medlemene ber om det.

 

§ 6:        Kontingent og avgifter: Årsmøtet fastset kontingent og avgifter for 1 år om gongen.

             

§7:         Medlemsrett: Kvart medlem har rett til å ha ein båtplass i båthamna.

             

§8:         Medlems plikter: Alle medlemene har plikt til å utføra dugnadsarbeid. Dei som ynskjer å sleppa arbeidsinnsats må betala den time/dagløn som årsmøtet fastset.

 

§9:         Overføring av medlemskap/båtplass:

              1: Eit medlem kan ikkje overføra medlemskap/båtplass til andre, overføring skal gå gjennom styret. Overføring skal gå til gjeldande verdi fastett av årsmøtet. Laget er ikkje pliktig å løysa inn medlemskap/båtplass, men kan gjera det dersom det er til fordel for laget.

              2: Laget tildeler ledig båtplass til nye medlemer etter venteliste.

              3: Medlemer kan fritt overføra  medlemskap og båtplass ved gåve eller arv til sysken, skyldfolk i rett opp eller nedstigande line.

 

§10:       Den einskilde medlem kan låna bort sin båtplass med styret sitt samtykke til sysken, skyldfolk i rett opp eller nedstigande

              line.

 

§11:       Medlemene har plikt til å syna varsemd med laget og dei andre medlemene sine eigedomar.  Den som gjer skade på annan manns eigedom må omgåande ta kontakt med vedkomande, og vedkomande må og underretta styret om skader.  Det er forbode å kasta boss i området og den einskilde medlem skal halda sin båtplass i orden.

 

§12:       Medlemer som ikkje fylgjer vedtekter og andre vedtak på årsmøtet kan verta ekskluderte av laget. Laget skal i tilfelle løysa vedkomande ut i samsvar med §9 pkt. 1.

 

§13:       Styret har ansvar for å utarbeide/regulere havnereglement.

 

§14:       Ved søknad om nytt medlemskap/båtplass samt ved utviding av eksisterande båtplass må det opplysast om storleik på båt.

              Dersom det ikkje er tilgjengeleg plass i bryggjeanlegget kan styret avslå søknaden. Søkjar kan då sjølv velje om han vil stå på

              venteliste vidare.

 

§15:       a) Vedtektsendring kan berre skje på årsmøtet med 2/3 fleirtal.

              b) Oppløysing av laget kan berre skje på årsmøtet med 2/3 fleirtal.

OBS !  OBS !  OBS !

 

Politiet oppmodar oss å følgja med utanlandsregistrerte bilar i båthamna.

 

Kan vera nokon som er på rekognoseringstur ifm planlegging av nattleg besøk i båthamna.

 

Noter deg gjerne bilnr, landskode, farge og bilmerke.

Det kan visa seg å vera nyttig.

 

Nødnummer:  112                            Direktenummer:  02800

GPS-posisjon:

 

N 60 42 756    Ø 004 59 083